طول بولت باید به میزانی باشد که پس از محکم کردن آن، حداقل 3 دندانه رزوه بولت ، از مهره بیرون بماند.
منبع:مبحث ۱۱

طول بولت