شکست اتصال تیر-ستون در سازه بتنی

علت این شکست کمبود محصورشدگی بتن در محل اتصال است.
چاره آن، تامین آرماتور عرضی(خاموت) در محل اتصال است.