شمع بتنی درجا

 

شمع بتنی درجا

  • از شمع های بتنی می باشد ونام های دیگر ان،شمع ساخته شده در محل،شمع های درجا ابتدا توسط ماشین حفاری سپس با مصالح مرغوب بتن ریزی می شوند