ساخت سیلوی کلینکر 27 متری در کارخانه سیمان تهران با قالب لغزنده طی 7 روز بتن ریزی 24 ساعته و بدون وقفه

اساس روش اجراي قالب لغزنده عمودي اين است که قالب به ارتفاع ۱ تا ۱.۵۵ متر در فواصل زماني متناوب به بالا کشيده مي شود. در ضمن بالا کشيدن قالب عمليات بتن ريزي و آرماتور بندي نيز ادامه مي يابد و دائما مخلوط بتن از بالا به درونقالب ريخته شده و ضمن حرکت قالب به سمت بالا بتن سخت شده از قسمت زيرين قالب جا مي ماند. سرعت حرکت قالب به نحوي تنظيم مي شود که بتن در زمان خارج شدن از قالب ضمن تحمل وزن خود، جهت حفظ شکل خود از مقاومت کافي برخوردار باشد.

آرماتور بندی فونداسیون

بتن ریزی فونداسیون

بتن ریزی فونداسیون

نصب جک ها و نگهدارنده ها و یوغ ها