دلایل کرمو شدن بتن

کرمو شدن بتن

1⃣ عدم ویبره مناسب
2⃣ ارتفاع زیاد بتن ریزی

3⃣ چرب نکردن مناسب قالبها