ساخت نخستین دستگاه اجرای کف فرش بتنی کشور در پارک علم وفناوری خراسان رضوی، مشهد

 

kk