محل اتصال دو تا میلگرد رو قبل از بتن ریزی میشه با دستگاه جوشکاری جوش داد؟

آیین نامه ی ساختمان اجازه جوشکاری در مقاطع بتنی رو به ندرت و در شرایط بسیار ویژه ای میدهد و به صورت کلی در فونداسیون ها به علت عملکرد خمشی مقاطع اجازه ی جوشکاری نداریم چون تردشکنی میلگردها و همچنین بوجود اومدن تنش های پس ماند در میلگرد ها موجب تضعیف فونداسیون میگردد.
فقط اتصال سر به سر میلگردها رو به جای اورلب و اون هم با تکنولوژی فورجینگ با رعایت شرایط ویژه ای میتونیم داشته باشیم
ولی در محل اتصال میلگردها اجازه نداریم.