توصیه ها و الزامات آیین نامه ای برای قطع بتن 

gh01

 

1- قطع بتن پی باید در جایی باشد که مقدار تنش خیلی کم و یا حداقل باشد.
2- قطع بتن در پی های نواری یا گسترده (رادیه) بایستی در یک سوم (1/3) فاصله ی میانی بین دو ستون باشد.
3- قطع بتن باید در محلی باشد که برش در آن محل صفر یا حداقل ممکن باشد (قطع بتن ریزی نباید در محل ستون ها یا نزدیک ستون ها انجام گیرد زيرا بیشترین نیروی برشی در نزدیک تیکه ها ایجاد می شود).
4- قطع بتن باید به صورت عمودی باشد؛ زیرا آیین نامه بر این موضوع تاکید دارد که سطح قطع بتن، عمود بر تنش های ایجاد شده در عضو باشد. ( ایجاد قطع مایل پتانسیل ایجاد ترک برشی 45 درجه ای را افزایش می دهد)
5- در ادمه ی بتن ریزی از محل قطع بتن، لازم است سطح بتن خشک شده، قبل از بتن ریزی تَر (جمع شدن آب مجاز نیست) و بهتر است در صورت امکان سطح بتن قدیمی با استفاده از چکش درز مُضَرّس (دندانه دار) گردد که استفاده از رابیتس این سطح مضرس را فراهم می آورد.