تعریف شش دانگ زمین و برخی نکات نیلینگ

 

چرا می گویند شش دانگ؟

 شش دانگ به معنای مالکیت شش دانگ هست در شش جهت یعنی شمال، جنوب، غرب، شرق، بالا و پایین که می شود شش جهت. منظور از بالا، آسمان بالای زمین و پایین، زمین زیر آن می باشد. برای همین هست در بحث نیلینگ، اخذ رضایت محضری از همسایه الزامی می باشد چون بدون رضایت، تجاوز به زمین همسایه محسوب می شود. با توجه به تعاریف فوق حتی عبور فلش تاورکرین از روی سقف همسایه نیز غیر مجاز بوده و در صورت شکایت همسایه، بدون رضایت آنها امکان استفاده از تاورکرین وجود ندارد.

لذا به ناظرین توصیه می شود علی الخصوص در زمینه نیلینگ در صورت عدم رضایت محضری از همسایگان، در خواست نمایند طرح پایدار سازی گود توسط محاسب تغییر کند، در غیر این صورت، حکم شورای انتظامی در انتظار ناظران ناآگاه خواهد بود.

(در صورتی که قبل از انجام نیلینگ از مالک یا مالکین آن رضایت محضری گرفته باشید قانون با شما کاری نخواهد داشت.)

اگر همسایه حاضر به دادن رضایت محضری به هیچ وجه نشد توصیه می شود از روش نیلینگ استفاده نکنید.

شما می بایستی با مراجعه به مهندس محاسب نسبت به تغییر سیستم سازه نگهبان از قبیل:

روش تاپ دان (تاپدان)

روش بارت

روش خرپا

 مهار متقابل

و غیره اقدام کنید.

(چنانچه چند نفر در قسمتی از ملک شش دانگ سهم های مختلفی داشته باشند و نتوان سهم آنها را با دانگ تعیین کرد می بایست یک دانگ را به چند سهم تقسیم نمود و قدرالسهم هر یک را به نسبت مالکیت تعیین نمود.)

در ملک مشاعی تصرفات بدون اذن در حکم فضولی خواهد بود. یعنی مالک مشاعی، اختیار انجام معامله نسبت به کل ملک را نخواهد داشت تا زمانیکه مالک دیگر آن را تنفیذ نماید. در غیر این صورت معامله باطل است.

تعریف شش دانگ

شش دانگ

مالکیت شش دانگ
تولید و نصب قطعات پیش ساخته بتنی
nahadcivil.com