تعریف سازه

تعریف های متفاوتی برای سازه از دیدگاه های مختلف ارائه شده است، به طور مثال از دید معماری، سازه بخشی از حجم است که بارهای وارده را تحمل و به صورت مطمئن به محیط اطراف منتقل می سازد. از دیدگاه مهندسی عمران، عبارت است از یک عضو و یا مجموعه ای از اعضا (به صورت مورب، افقی، عمودی) که به منظور تحمل و انتقال نیرو به کار می روند. به سازه های مهندسی نیروهای گوناگونی وارد می گردد که بایستی بتواند این نیروها را تحمل و منتقل نماید.

کار اصلی سازه، انتقال نیروهای موثر بر آن به نقاط تکیه گاهی به نحوی امن و اقتصادی می باشد.

تحمل انواع بارها (مرده، زنده، باد، زلزله و …) توسط اعضای سازه (تیرها، بادبندها و …) صورت گرفته و نهایتآ تلاشهای به وجود آمده توسط ستون به پی و سپس به زمین منتقل می شود. در راستای انتقال مطمئن و اقتصادی نیروها به زمین، روش های تحلیلی با تعیین مقدار نیروهای داخلی و میزان تغییر شکل اعضاء و همچنین عکس العمل های تکیه گاهی به کمک علم مهندسی عمران آمده اند. به عبارتی، این تحلیل ها تلاشی در ارائه روشی برای محاسبه میزان تغییر شکل، نیروهای داخلی و عکس العمل های تکیه گاهی هستند.

اطلاعات مورد نیاز برای انجام این محاسبات، مشخصات مقاطع و بارهای وارده هستند.

طراحی بر حسب تلاش های مختلف که از تحلیل ها بدست می آید انجام می شود.

تعریف سازه

structure