تأثیر هوای سرد بر بتن سخت شده

تأثیر هوای سرد بر بتن سخت شده

 

?در هوای سرد سه حالت برای بتن سخت شده ممکن است رخ دهد:
1- احتمال یخ زدن و تأخیر در سخت شدن
2- کاهش سرعت کسب مقاومت در کوتاه مدت
3- ترک خوردگی بتن

منبع: سلام ساختمان