انواع درزها در ساختمانهای بتن آرمه

dd.03
مطابق بند 9-12-2 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392:
– درز اجرایی
اینگونه درزها هنگامي كه بتن‌ريزي دو قسمت مجاور و پیوسته در دو زمان مختلف انجام می گیرد در اسکلت ایجاد می شود. لازم است درزهای اجرایی در محلهای مناسب (دارای کمترین تلاش برش) و با شکل مناسب و از پیش تعیین شده توسط قالب ایجاد شود.
– درز انبساط
در ساختمانهایی که طول یا عرض آنها زیاد باشد، لازم است با تعبیه درز انبساط امکان آزاد شدن تغییر شکلها فراهم شود. فاصله دو درز متوالی در مناطق خشک 25 متر، در مناطق متعدل 35 متر و در مناطق مرطوب 50 متر در نظر گرفته می شود.
– درز انقطاع
در ساختمانهایی که نسبت طول به عرض ساختمان از 3 متر بیشتر است باید با ایجاد درز انقطاع آن را به مستطیل هایی تبدیل کرد که نسبت طول به عرض آنها از 3 بیشتر نباشد. ضوابط درز انقطاع و میزان آن مطابق بند 6-11-14 مبحث ششم تعیین می شود.