انواع اعضای سازه ای

1- عضو دو نیرویی (محوری):

به اعضایی دو نیرویی یا خرپایی گفته می شود که فقط یک نیروی محوری (کششی یا فشاری) در آنها بوجود آید.

(اگر نیرو در این اعضا فشاری باشد منفی و اگر کششی باشد مثبت در نظر گرفته می شود.)

2- تیر:

یکی از اعضای اصلی در مجموعه المان های مورد استفاده در سازه های ساختمانی است. در واقع وظیفه اصلی تیرها، تحمل تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی ناشی از بارگذاری روی سازه است. به طور خلاصه در معماری و مهندسی سازه، معمولآ عضوی بلند، مستقیم و منشوری است که برای نگهداری بارهای مختلف وارده در طول عضو طراحی میگردد. معمولآ نیروی به وجود آمده در تیرها، نیروی برشی و لنگر خمششی می باشد و در آنها نیروی محوری زیادی به وجود نمی آید.

3- ستون:

یکی دیگر از اعضای اصلی سازه است که به شکل عمودی برای انتقال بار ساختارهای فوقانی به ساختارهای زیرین ایجاد می شود. به طور کلی در مهندسی سازه، ستون به عضوی گفته می شود که نیروی فشاری ناشی از عکس العمل تکیه گاهی تیرها را تحمل کند.

در ستون ها، هر سه تلاش (نیروی محوری، برشی و لنگر خمشی) به وجود می آید.

4- قاب:

حداقل دو عضو غیر هم راستا که باید حداقل یک اتصال صلب یا یک تکیه گاه گیردار داشته باشد.

انواع اعضای سازه

اعضای سازه