اشکالات اجرایی مرسوم در اسکلت بتنی

اسکلت بتنی

 

١- عدم نصب سنجاقک ( ستون )
٢- کاهش سطح ستون و ایجاد برون محوری (ستون)
٣- زنگ زدگی آرماتورها
۴- فاصله اولین خاموت تا سقف یا کف
۵- ناشاقولی ستون ها
۶- دال پله ( کم بودن فاصله شبکه بالا و پایین -نداشتن خم -مهار نشدن آرماتور ها در تیر – اشکال هندسی و معماری )
٧- خوابیدن آرماتور های تیرهای روی قالب- نداشتن کاور در پایین
٨- عدم اجرای درز انقطاع
٩- زیاد بودن فاصله خاموت ها
١٠- کرمو بودن بتن سقف ، ستون و تیر
١١- کافی نبودن مقاومت بتن
١٢- تخریب ( دخل و تصرف ) در سازه بتنی
١٣- کافی نبودن طول آرماتور انتظار
١۴- نامرتب بودن خاموت های تیر
١۵- عدم اجرای سنجاقک ($) در تای بیم