اتصال جوش اشتباه

به هیچ وجه نباید بتن پاشنه تیرچه تخریب و از میلگرد تیرچه برای اتصالات جوشی کمک گرفت.  در این صورت از ظرفیت تیرچه به شکل قابل توجهی کاسته خواهد شد .