آهک هیدراته

برای ان که بتوانیم آهک را به عنوان یک چسب ساختمانی به مصرف برسانیم باید آن را به صورت هیدرات کلسیم درآوریم. آهک زنده میل ترکیب شدیدی با آب دارد و در اثر این ترکیب، حرارت زیادی تولید می شود به طوری که هر گرم آن در حدود 270 کالری، گرما پس می دهد که این گرمای شدید موجب پخته شده سنگ های آهکی که در کوره، کاملآ پخته نشده باشد می گردد.

CaO + H2O à Ca(OH)2 + حرارت

زمانی که می خواهیم آهک را در مجاورت آب قرار دهیم تا هیدرات کلسیم بدست آید بایستی طوری عمل نماییم تا کلیه ذرات آهک در مجاورت آب قرار گیرند به طوری که در آهک آب دیده، کوچکترین ذره ای از آهک زنده یا CaO باقی نماند زیرا در غیر این صورت، این ذرات در ملات و یا پس از مصرف آن، در مجاورت با آب، شکفته شده و ازدیاد حجم پیدا می کند و به صورت آلوئک در سازه ظاهر می گردد.

برای آن که کلیه ذرات آهک، هیدراته شود روش های قدیمی متفاوتی در ایران متداول بوده که آنها را نام می بریم:

1- تنگ گذاشتن آهک

2- روش خشک

3- روش تر

4- شیر آهک

5- هیدراته کردن آهک تحت فشار

هیدراته