آرماتورگونه وآرماتور پیچشی چیست؟

  • آرماتور گونه 

    ✅برای اعضا بتن مسلح با ارتفاع بزرگتر از ۷۵ سانتی متر مانند فونداسیون یا تیر عمیق ،باید آرماتور طولی گونه به طور یکنواخت در ارتفاع وجه جانبی عضو با فاصله ای که در بند ۹_۱۷_۳_۱_۵ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ذکر گردیده، توزیع شود ،بیشترین فاصله بین آرماتورهای گونه ۲۰ سانتی متر است.
آرماتور پیچشی
  • ✅در مواردی که عضو بتن مسلح مانند تیر بتنی ،تحت لنگر و نیروی پیچشی قرار گرفته باشد ،مانند زمانی که در یک طرف تیر ،دال وجود دارد(تصویر) ، طبق آیین نامه بند ۹_۱۵_۸ مبحث نهم ،علاوه بر میلگردهای برشی و خمشی ،میلگردهایی جهت تحمل پیچش باید طراحی و لحاظ گردد.